Add Meta Tags

Chào Quý khách, dưới đây là các thẻ cần được bổ sung vào website trước khi triển khai Quảng cáo Google hoặc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Quý khách vui lòng tuân thủ các yêu cầu mà Google đã đưa ra để giúp chiến dịch được diễn ra hiệu quả. Xin cảm ơn!

I. Google Tag Manager

Khu vực trước thẻ đóng của </head>

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-Nhập ID vào đây');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Khu vực sau thẻ mở <body>

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-Nhập ID vào đây"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>

<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
I

II. GEO Tags

Vui lòng thêm các thẻ sau nằm trong <head> </head>:

<meta name="DC.title" content="Dịch vụ Quảng c&aacute;o Google" />
<meta name="geo.region" content="VN-SG" />
<meta name="geo.placename" content="Hồ Ch&iacute; Minh" />
<meta name="geo.position" content="10.790751;106.686788" />
<meta name="ICBM" content="10.790751, 106.686788" />

*Lưu ý: Tọa độ và vị trí sẽ được lấy tại địa chỉ website: https://www.geo-tag.de/generator/en.html

III. Meta Tags


1. Đối với website sử dụng nền tảng WordPress

  • Cài đặt Plugin: SEO Yoast

2. Đối với website sử dụng nền tảng lập trình khác

Vui lòng thêm các thẻ sau nằm trong <head> </head>:

<title>Hiển thị tiêu đề tự động của mỗi pages/posts</title>
<meta name="description" content="Hiển thị nội dung Mô tả tự động của mỗi pages/posts" />
<meta name="robots" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1" />
<link rel="canonical" href="Hiển thị URL tự động của mỗi pages/posts" />
<meta property="og:locale" content="vi_VN" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Hiển thị tiêu đề tùy chỉnh trên mạng xã hội tự động của mỗi pages/posts" />
<meta property="og:description" content="Hiển thị mô tả tùy chỉnh trên mạng xã hội tự động của mỗi pages/posts" />
<meta property="og:url" content="Hiển thị URL tự động của từng pages/posts" />
<meta property="og:site_name" content="Hiển thị Tên của Website toàn trang" />
<meta property="article:modified_time" content="Hiển thị ngày giờ Modified của mỗi pages/posts" />
<meta property="og:image" content="Hiển thị hình đại diện của mỗi pages/posts" />
<meta property="og:image:width" content="1366" />
<meta property="og:image:height" content="768" />
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:label1" value="Written by">
<meta name="twitter:data1" value="Tên tác giả">
I

IV. Rich Snippets

1. Đối với khu vực Page sản phẩm

Vui lòng thêm đoạn mã sau nằm trong <head> </head>:

*Lưu ý: Vui lòng thay thế các ví dụ sang mã code tương ứng
 <html>
  <head>
    <title>Nice trinket</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org/",
      "@type": "Product",
      "sku": "trinket-12345",
      "gtin14": "12345678901234",
      "image": [
        "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
        "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
      ],
      "name": "Nice trinket",
      "description": "Trinket with clean lines",
      "brand": {
        "@type": "Brand",
        "name": "MyBrand"
      },
      "offers": {
        "@type": "Offer",
        "url": "http://www.example.com/trinket_offer",
        "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
        "availability": "https://schema.org/InStock",
        "price": "39.99",
        "priceCurrency": "USD",
        "priceValidUntil": "2020-11-20",
        "shippingDetails": {
          "@type": "OfferShippingDetails",
          "shippingRate": {
            "@type": "MonetaryAmount",
            "value": "3.49",
            "currency": "USD"
          },
          "shippingDestination": {
            "@type": "DefinedRegion",
            "addressCountry": "US",
            "postalCodeRange": {
              "postalCodeBegin": "98100",
              "postalCodeEnd": "98199"
            }
          },
          "deliveryTime": {
            "@type": "ShippingDeliveryTime",
            "handlingTime": {
              "@type": "QuantitativeValue",
              "minValue": "0",
              "maxValue": "1"
            },
            "transitTime": {
              "@type": "QuantitativeValue",
              "minValue": "1",
              "maxValue": "5"
            },
            "cutOffTime": "19:30-08:00",
            "businessDays": {
              "@type": "OpeningHoursSpecification",
              "dayOfWeek": [ "https://schema.org/Monday", "https://schema.org/Tuesday", "https://schema.org/Wednesday", "https://schema.org/Thursday" ]
            }
          }
        }
      },
      "review": {
        "@type": "Review",
          "reviewRating": {
            "@type": "Rating",
            "ratingValue": "4",
            "bestRating": "5"
          },
          "author": {
            "@type": "Person",
            "name": "Fred Benson"
          }
        },
        "aggregateRating": {
          "@type": "AggregateRating",
          "ratingValue": "4.4",
          "reviewCount": "89"
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

1. Đối với khu vực Danh mục sản phẩm

Vui lòng thêm đoạn mã sau nằm trong <head> </head>:

<html>
  <head>
    <title>Executive Anvil</title>
    <script type="application/ld+json">
      {
        "@context": "https://schema.org/",
        "@type": "Product",
        "name": "Executive Anvil",
        "image": [
          "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
          "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
          "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
         ],
        "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
        "sku": "0446310786",
        "mpn": "925872",
        "brand": {
          "@type": "Brand",
          "name": "ACME"
        },
        "review": {
          "@type": "Review",
          "reviewRating": {
            "@type": "Rating",
            "ratingValue": "4",
            "bestRating": "5"
          },
          "author": {
            "@type": "Person",
            "name": "Fred Benson"
          }
        },
        "aggregateRating": {
          "@type": "AggregateRating",
          "ratingValue": "4.4",
          "reviewCount": "89"
        },
        "offers": {
          "@type": "AggregateOffer",
          "offerCount": "5",
          "lowPrice": "119.99",
          "highPrice": "199.99",
          "priceCurrency": "USD"
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

LỢI ÍCH THUỘC VỀ KHÁCH HÀNG

  • Được an tâm, Sự tận tâm, tin tưởng và trung thực
  • Có kế hoạch, quy trình, kiểm tra, theo dõi chính xác
  • Kết quả thực tế đo bằng đơn hàng
  • Được tạo ra giá trị theo nét riêng của doanh nghiệp
  • Cam kết bảo mật an toàn & báo cáo định kỳ
  • Miễn phí toàn bộ các kênh truyền thông của SE Master Solutions
Theo dõi giải pháp facebook